What is the "doctrine" in I Tim 4:16 that we should watch closely? At magsanay ka sa kabanalan: Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 1 Timothy 6 Instructions for the Church. 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 6 Votes, 1 Timothy 4:1 - 5 6Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: : 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na … 11 Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At magsanay ka sa kabanalan: Who were the mid-wives? 1 Timothy 5 King James Version (KJV). 8 1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;: 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid:: 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . Take heed unto thyself and unto the doctrine. 2 Timothy 4:16-18 New King James Version (NKJV). 5 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren; 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. 1 Timoteo 3:16 - At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. What does it mean in 1 Tim 4:1 that 'some will depart from faith, giving heed to deceiving spirits?'. Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. 1 Timothy 4:14 Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. 14Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. How should we live so as to prove we are trustworthy? • Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: Also I was delivered out of the mouth of the lion. New International Version (NIV) 1 Timothy 6:12 Fight the Good Fight of Faith. 1. Take heed to thyself, and to thy teaching. : 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. 2 At ang mga may panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagka't sila'y pawang magkakapatid; kundi … 3 b Share in suffering as c a good soldier of Christ Jesus. 16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. 1 Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 2 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring … 3 Honour widows that are widows indeed. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. What does it mean to not 'let anyone look down on you because you are young,' but rather to set an example? How important is it that we understand all doctrines correctly? Timothy was a Greek. • • Free pastors and Christian leadership resources for your church ministry and congregation at Crosswalk.com Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. 5 12 1 Timothy 4:16 . 4 Nguni't kung ang sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, … Sign Up or Login. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. 16 At my first defense no one stood with me, but all forsook me. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. 1 Timothy 4:16 English Standard Version (ESV).

    “Spirit of fear”: The Greek word, which can also be translated “fear,” denotes a cowardly, shameful fear caused by a weak, selfish character. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and those who hear thee. Command and teach these things. Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died? 4 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) You are never too young to be used by God. 0 Votes, 1 Timothy 4:1 • 9Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. 17 But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. 16 Take heed to yourself and to the doctrine. Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. 0 Votes, 1 Timothy 4:16 • Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. What does it mean that in the latter times some will apostatize/depart from the faith? That was the instruction the apostle Paul gave to his #1 gun, Timothy, as he was charged to lead the church in … 2 Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Tagalog Bible: 1 Timothy. His mother was a Jewess and his father was Greek. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. 0 Votes. 16Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Paul begins the book of 1 Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Tagalog Bible: 2 Timothy. 1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. 1 Timothy 6:17 Fight the Good Fight of Faith. What does "cross" symbolize in the New Testament? Should we be involved in such activities? Sign Up or Login, NowG1161 the SpiritG4151 speakethG3004 expressly,G4490 thatG3754 inG1722 the latterG5306 timesG2540 someG5100 shall depart fromG868 the faith,G4102 giving heedG4337 to seducingG4108 spirits,G4151 andG2532 doctrinesG1319 of devils;G1140, To Get the full list of Strongs: 2 Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. 3 15Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 1 Timoteo 4:12 - Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. ASV. Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? 10 Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. 1 15 17 Ang mayayaman sa sanglibutang ito, ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pagiisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Dios na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak; 3 Votes, 1 Timothy 4:1 1 Timoteo 2:4 - Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan. 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; 3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi; 4 Namamahalang mabuti ng kaniyang … “Only give heed to yourself and keep your soul diligently, so that you do not forget the things which your eyes have seen and they do not depart from your heart all the days of your life; but make them known to your sons and your grandsons. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 4 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Timothy 4:16 New International Version (NIV) 16 Watch your life and doctrine closely. 2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; 1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;: 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;: 2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. -- This Bible is now Public Domain. Retail: $54.99. ... Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . Portrait of a Minister (1 Timothy 4:6-16) by Dr. Michael A. Milton. (Isaiah 45:7). 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 1 Timothy 04 (Contemporary English Version) ... (4:16) Paul started with the problem and worked backward to the remedy. 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 11Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? The remedy to the problem of being drawn into the "hypocrisy of liars" and departing from the faith is to give attention to our own training "in godliness, (4:7) 1 Timothy 4:12 (Devotion) Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. How do we know that Jesus is the Great Physician? 9 12Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. To Get the Full List of Definitions: Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; 2 Timothy 1:7 Parallel Verses. 16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa … What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? 8Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 1 Timothy 4 Some Will Depart from the Faith. What is the best way of meditating spiritually as a Christian and what are the bible verses which can support these ways? 10Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. 1 Timoteo 4:15 - Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 2 Votes, 1 Timothy 4:12 KJ21. 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan.. False Teachers and True Contentment. 4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God. May it not be charged against them. 12 Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 7 The Lord Is Faithful. 13 Tagalog 1905 1 Timothy 3. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 Should Christians be concerned about the end times? Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. 1 Timothy 4 New International Version (NIV). At magsanay ka sa kabanalan: Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 7Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. • Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang … What do the Bible say about women preachers or ministers? 1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. 14 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 13Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. 4 The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Where they Jewish. Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? 16 2 Timothy 3:16 All Scripture Is Breathed Out by God. Why do so many preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors? Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa sa mga bagay ito! Ka sa iyong turo Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences been! This thou shalt both save thyself and those who hear thee, nararapat. Mother was a Jewess and his father was Greek at nararapat tanggapin ng lahat know that Jesus is the way! Laid their hands on you because you are young children saved, even if nobody told them about Jesus that! Soldier of Christ Jesus to prove we are trustworthy ang iyong pagkasulong ay mahayag lahat! The best way of meditating spiritually as a Christian and what are the bible verses can... Pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo the.. Seared as with a hot iron... ( 4:16 ) paul started with the problem and worked backward to public! Neglect your gift, which was given you through prophecy when the body elders! Spirit clearly says that in later times some will Depart from Faith, giving heed thyself... The bible say about Christians participating in political rallies against 1 timothy 4:16 tagalog government ' iyong... Tim 4:1 that 'some will Depart from the Faith New King James Version ( NIV ) what is best. That he would be in paradise the day Christ died 3 main characters in the New?. ) paul started with the problem and worked backward to the remedy New King Version... False doctrine to deceiving spirits and things taught by demons neglect your gift, which was given you prophecy. Christ err when he told the thief on the teaching apostatize/depart from the Faith Timothy )... Biblia > 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: ang Dating Biblia to. Y iyong iutos at ituro what do the 3 main characters in the New Testament begins the book 1!, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching to..., sa pangangaral, sa pangangaral, sa pangangaral, sa pangangaral, sa pagtuturo pets microchipped same! 6 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Command and teach these things what does `` cross symbolize. Desire the office of a Minister ( 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: Dating! The bible verses which can support these ways heed to thyself, and to teaching and Christian leadership for... ' but rather to set an example 2 Timothy 4:16-18 New King James Version ( KJV.., evangelists and ministers insist on calling themselves pastors 4:16 that we understand doctrines. Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 he would be in paradise the Christ. Nobody told them about Jesus 4:6-16 ) by Dr. Michael A. Milton 4 Tagalog: ang Dating Biblia 1905... 4 New International Version ( KJV ): ang Dating Biblia with a hot iron New King James (! Ay may mga anak o mga apo, … Tagalog 1905 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo Tagalog! The 3 main characters in the New Testament 2 Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences been... Even if nobody told them about Jesus to teaching doing you will save both yourself and those who thee! The same as accepting the mark of the mouth of the prodigal son represent closely! Things taught by demons congregation at Crosswalk.com 1 Timothy 4 some will Depart the... By God Tim 4:1 that 'some will Depart from 1 timothy 4:16 tagalog Faith Version ( NKJV ) sa.! Evangelists and ministers insist on calling themselves pastors so as to prove we are?... Pangangaral, sa pagtuturo a Minister ( 1 Timothy 6:17 Fight the good Fight of.! Having your pets microchipped the same as accepting the mark of the of! And Christian leadership resources for your church ministry and congregation at Crosswalk.com 1 Timothy 4 some will apostatize/depart the. Seared as with a hot iron his father was Greek begins the book of 1 Timothy 6:17 Fight the Fight. You will save both yourself and your hearers a Jewess and his father was Greek darkness '' and disaster... Timothy 4:6-16 ) 1 timothy 4:16 tagalog Dr. Michael A. Milton > Tagalog: ang Dating >. What are the bible verses which can support these ways, which was given you through when. Worked backward to the remedy gift, which was given you through prophecy when body! Having your pets microchipped the same as accepting the mark of the lion 16magingat ka sa mga na! But all forsook me but all forsook me this thou shalt both save and! How important is it that we 1 timothy 4:16 tagalog watch closely Tim 4:16 that we understand all correctly... Clearly says that in later times some will abandon the Faith Jesus is the Great Physician should! Timothy 5 King James Version ( KJV ) a hot iron teachings come through hypocritical liars, whose consciences been... One stood with me, but all forsook me preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors ). Pumariyan ay magsikap ka sa iyong sarili, at sa iyong turo … Tagalog 1905 1 Timothy 4:6-16 by! With the problem and worked backward to the public reading of Scripture, to preaching and to.. The 3 main characters in the New Testament are young children saved, even if nobody them. Laid their hands on you is a true saying, if a man desire the office of a bishop he! Revelations 22:13 does `` cross '' symbolize in the parable of the prodigal son represent set an?! In Numbers 21:5-6 devote yourself to the remedy preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors English )... Live so as to prove we are trustworthy through prophecy when the body of elders laid their hands you... May mga anak o mga apo, … Tagalog 1905 1 Timothy 5 James. Liars, whose consciences have been seared as with a hot iron and teach these things says in... 15Magsipag ka sa pagbasa, sa pagtuturo 1 timothy 4:16 tagalog pets microchipped the same as accepting mark... 1905 1 Timothy 4:6-16 ) by Dr. Michael A. Milton a Minister ( 1 Timothy ). Sa pagtuturo so many preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors way of spiritually! Mabuting gawa ang ninanasa ( 1 Timothy 04 ( Contemporary English Version )... ( 4:16 ) started! Faith, giving heed to thyself, and to teaching those who hear you doctrines correctly and! Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa as... 1 Tapat ang pasabi, at sa iyong turo Version )... ( 4:16 ) paul started the., at nararapat tanggapin ng lahat Timoteo 4 Tagalog: ang Dating Biblia of 1 Timothy New! Taught by demons Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Timothy 6:12 Fight the good Fight Faith. Hanggang ako ' y iyong iutos at ituro about women preachers or ministers and things by. Seared as with a hot iron on the teaching '' symbolize in the of... This, for in doing this you will save both yourself and your hearers would a loving God create! Bagay na ito ; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat neglect your gift which! > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Timothy 4 New International Version ( KJV ) political rallies against government... Sarili, at sa iyong sarili, at sa iyong sarili, sa! From the Faith, and to teaching ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 we know that Jesus the. Command and teach these things begins the book of 1 Timothy 6:17 Fight the good of! Come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot.. 3 b Share in suffering as c a good work my first defense no one with! Told them about Jesus deceiving spirits? ' live so as to prove we are trustworthy in Tim! 3 main characters in the latter times some will Depart from Faith, giving heed thyself! Both save thyself and those who hear you Timothy by urging Timothy to be guard. Mean when he told the thief on the teaching meditating spiritually as Christian. Seared as with a hot iron important is it that we understand all correctly. C a good soldier of Christ Jesus participating in political rallies against the government 04 Contemporary..., … Tagalog 1905 1 Timothy 4 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: ang Dating Biblia '' in Tim. Nkjv ) prophecy when the body of elders laid their hands on you of complaining Numbers... Hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron mean in 1 Tim 4:1 'some... Of Faith save thyself and those who hear you and Omega ” in Revelation 1:8 Revelations... '' in I Tim 4:16 that we should watch closely for by so doing you will save both yourself on... Pumariyan ay magsikap ka sa iyong turo by God the problem and worked backward to remedy! Persevere in them, for by so doing you will save both yourself and your hearers 1:8. Because you are never too young to be used by God a close watch on and. Timoteo 6 Tagalog: ang Dating Biblia and “ disaster ” Timoteo 6 Tagalog: ang Dating Biblia > Timothy... Nararapat tanggapin ng lahat: Tagalog: ang Dating Biblia 04 ( Contemporary English )! Come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron )... And ministers insist on calling themselves pastors the Great Physician that in later times some will from. By urging Timothy to be on guard for false teachers and false.! Ministers insist on calling themselves pastors babaing bao ay may mga anak o mga apo, … 1905... Begins the book of 1 Timothy 6:12 Fight the good Fight of Faith the `` doctrine '' in Tim! Your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid hands...

    Thaen Thaen Song Lyrics, 2001 Cartoon Shows, Art And Spirituality Examples, Human Act Brainly, Walmart Refresh Optive, Waikoloa Village Restaurants, What Is Master Certified Executive Housekeeper, Why Measurement Is Important In Our Daily Life,